บุรีรัมย์เปิดหมู่บ้าน โอทอป เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเจริญสุข – สายบัว อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ประทับใจด้วยไมตรี

(29 ส.ค. 60) เวลา 17.00 น.นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โอทอป เพื่อการท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข – สายบัว หมู่ที่ 1,12 และหมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีศักยภาพทุนเดิมจากวัดเขาอังคารสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม มีสินค้าของชุมชนเป็นผ้าย้อมด้วยดินภูเขาไฟ

ภายใต้ชื่อ “ภูอัคนี” ตลอดทั้งมีความพร้อมในด้านบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตเชิงเกษตร การเรียนรู้อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างลงตัว กลายเป็นจุดเด่นนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

กิจกรรรมในงานประกอบไปด้วย การสักการะพระอังคารธาตุวัดเขาพระอังคารและชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมฐานเรียนรู้ด้านการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย การฟอกย้อมด้วยดินภูเขาไฟ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมการแสดงออนซอนฟ้าภูอัคนี หัตถศิลป์ถิ่นไทย วันทาผ้าภูอัคนี และลำกลอนพื้นบ้านสืบสานงานวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมการเที่ยวบ้านเจริญสุข – สายบัว หมู่ที่ 1,12 และหมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามและทำบุญ ไหว้พระ และสักการะพระอังคารธาตุวัดเขาพระอังคารเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ/ชมปากปล่องภูเขาไฟ /เที่ยวชมฐานเรียนรู้การท่องทางธรรมชาติ ฐานเรียนรู้การักษาป่า

ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน / ชมฐานเรียนรู้การทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านนางสิงห์ เอมโอฐ / ชมฐานการเรียนรู้การออกแบบลายผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านนางลัดดา ประภาเลิศ /ชมฐานเรียนฟอกย้อมผ้าฝ้ายด้วยดินภูเขาไฟ “ภูอัคนี” /ชมการผลิตไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ การผลิตข้าวภูเขาไฟ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชมที่ OTOP ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์