บุรีรัมย์คืบหน้าตั้งกรรมการสอบเหรัญญิกและกรรมการถูกร้องใช้งบ 5 แสนไม่โปร่งใสเปลี่ยนโครงการไม่แจ้งสมาชิก

คืบหน้าอำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหรัญญิกและกรรมการกองทุนหมู่บ้านบุตาแพง หลังชาวบานร้องให้ตรวจสอบเอาผิดมีพฤติกรรมใช้งบประชารัฐหมู่บ้านละ 5 แสนบาทไม่โปร่งใส  ปรับเปลี่ยนโครงการโดยไม่ขอมติประชาคม จัดซื้อถ้วย จาน เต็นท์มาไว้ให้เช่าโดยพลการ ทั้งใช้งบต่อเติมบ้านตัวเองเป็นสถานที่จัดเก็บของ ไม่ชี้แจงสมาชิกทราบ หากพบกระทำผิดดำเนินการตามขั้นตอน

(29 ส.ค.60) ความคืบหน้า กรณีที่ชาวบ้านบุตาแพง  หมู่ 5  ต.ห้วยราช  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์  ได้ร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการประชารัฐหมู่บ้านละ 500,000 บาท ที่ได้รับมาเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพราะเชื่อว่าไม่มีความโปร่งใส   โดยกล่าวหาว่านางสวะรัตน์  คะนึงเพียร   ซึ่งเป็นเหรัญญิกและคณะกรรมการหมู่บ้านบางคน ได้ใช้เงินงบประมาณโดยพลการ  เนื่องจากมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เห็นชอบให้นำงบประมาณดังกล่าวจัดทำโครงการเลี้ยงโคขุน   แต่ทางเหรัญญิกกลับเปลี่ยนแปลงโครงการโดยพลการไม่มีการทำประชาคมใหม่   โดยการนำเงินไปจัดซื้อหม้อ  ถ้วยจาน เครื่องเสียง  และเต็นท์ไว้สำหรับให้ชาวบ้านเช่าไปใช้ในงานบวช งานแต่ง หรืองานบุญต่างๆ โดยที่คณะกรรมการบางคนไม่รับรู้ และไม่มีการชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ  ทั้งยังนำเงินไปต่อเติมบ้านของตัวเองเป็นสถานที่จัดเก็บข้าวของจำนวน 70,000  บาทด้วย

ล่าสุดทางอำเภอได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว  โดยคณะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  , พัฒนาการอำเภอ  และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.ห้วยราช  โดยคาดว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในสัปดาห์นี้  ทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงการโดยไม่ขอมติประชาคม  รวมถึงเอกสารหลักฐานในการจัดซื้อข้าวของว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  และที่ชาวบ้านติดใจในการนำงบประมาณไปต่อเติมบ้านของเหรัญญิก เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บข้าวของด้วย   ว่ามีคณะกรรมการฯรับรู้หรือได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกหรือไม่อย่างไร  ซึ่งหากได้ข้อมูลเท็จจริงอย่างไร   ก็จะสรุปเสนอนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมจะมีการเรียกประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  เพื่อแจงผลให้ทราบ พร้อมทั้งจะได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาร่วมรับฟัง และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งตามมา

นายสุรศักดิ์   กันสูงเนิน   ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  กล่าวว่า   ทางอำเภอพึ่งได้รับร้องเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา   ซึ่งหลังจากได้รับเรื่องร้องก็ได้รายงานให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวรับทราบ   จากนั้นก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง   โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  หากผลการสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีการกระทำไม่โปร่งใสตามที่มีร้องเรียนจริง    ก็จะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน   โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

 

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์