จังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับกลุ่มผู้เลี้ยงโคทั้งจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตโคเนื้อคุณภาพ

(31 ส.ค.60) นายพจน์พิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ครบวงจร(นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์) เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีศักยภาพด้านการเลี้ยงโคไปถึงการแปรรูป เพิ่มมูลค่า การส่งจำหน่ายทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงคอกสัตว์ และเตรียมแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในเครือข่ายทุกพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์ และมอบอุปกรณ์เครื่องสับย่อย อาหารสัตว์ให้กับตัวแทนกลุ่ม จากทุกอำเภอ เป็นเครือข่ายร่วมกันในกลุ่มเกษตรกรเขตอีสานตอนล่างให้เกิดความยั่งยืน มีศักยภาพการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามมาให้ได้ในอนาคต
นอกจากนั้นแล้วปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อในด้านการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ดูแลเรื่องอาหาร ดูแลเรื่องโรค จนกระทั่งการประสานงานสู่ผู้จำหน่ายโดยทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยไปดูแลเป็นประจำ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอที่ดูแลในอำเภอนั้นอยู่แล้ว แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ดูแลเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอด และบูรณาการไปในส่วนของหน่วยงานอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าไปร่วมในการปฏิบัติ กับกลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อ นักศึกษาก็ได้ไปฝึกงานด้วยและก็นำแนวคิดใหม่ๆในที่ศึกษามาไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาเพื่อให้ประสบความสำเร็จให้การเพิ่มคุณภาพเนื้อโค ตามที่ตลาดต้องการด้วย
 ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์