จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2559-2564
 (28 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 โดยมีอนุกรรมการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และแผนงานการขับเคลื่อนโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
โดยสาระสำคัญ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2559-2564 ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนโดยให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักธรรมคำสอนของศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับนี้เป็นฉบับแรกของไทยที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ประสบผลสำเร็จในเชิงประจักษ์เพื่อร่วมสร้างชาติให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
ทั้งนี้กรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดำเนินการประเมินความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน 80 แห่ง ตามแบบประเมินโครงการชุมชนคุณธรรมที่มีความโดดเด่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดพลังแห่งการทำความดีในทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล ตามกรอบแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา ” ก้าวสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 ต่อไป
ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์