จ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2560

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2560 เร่งสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน

วันนี้ (5 ก.ย.60) ที่ห้องประชุมเมืองแปะ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่ถือปฏิบัติ

สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน กำหนดว่า การกระทำที่เป็นการขอทาน คือ การขอรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือกิริยาอาการใด หรือกระทำด้วยวิธีการให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ยกเว้นการขอเงินหรือทรัพย์สินกันในฐานญาติ

นอกจากนี้การขอทานโดยการแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความพิการ ความเจ็บป่วย มีบาดแผล หรือเป็นโรคเรื้อรัง หรือนำบุคคลอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน มาเป็นเครื่องมือให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ หรือใช้สัตว์ ไม่ว่าปกติ หรือเจ็บป่วย พิการ มาทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร หรือเป็นเครื่องมือในการขอทาน ก็ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

buriramworld

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งผู้ประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถให้เตรียม เอกสารประจำตัว พร้อมรูปถ่าย และหลักฐานแสดงว่ามีความสามารถ ไปยื่นคำขอมีบัตรที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

buriramworld

โดยให้ทำการแสดงให้เจ้าหน้าที่ชมเพื่อพิจารณาจากความไพเราะ ความงดงาม และความสามารถของผู้แสดงเพื่อพิจารณาการออกบัตร ทั้งนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 21 คน

โดยแบ่งออกเป็นราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 คน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คน และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน ประเภทความสามารถทั้งหมด คือ ดนตรี (เล่นดนตรี ร้องเพลง) ซึ่งเมื่อได้รับบัตรแล้วหากประสงค์จะแสดงความสามารถในพื้นที่ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้นๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบจาก pixabay.com