จุดเริ่ม….ของความสำเร็จ…เริ่มต้นได้….ใกล้บ้านคุณ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน BRU OPEN HOUSE เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 พบกับการจัดแสดงผลงานทั้ง 6 คณะวิชา ชมนิทรรศการของทั้ง 6 คณะวิชา สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันเวลาที่กำหนด

ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์