รู้หรือยัง? บุรีรัมย์กำลังจะมีอะไร จากวันนี้ถึง 20 ปีข้างหน้า พรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่!!!

จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์

โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ไฟฟ้า ประปา การแพทย์ รถไฟ และการท่องเที่ยว ได้ประสานผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ว่า มีความประสงค์จะมานำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์    20 ปี บุรีรัมย์ และแนวทางการร่วมลงทุนในการขับเคลื่อนคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยเป็นแนวคิดการพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็น Tourist Destination อีกทั้งเพื่อเตรียมรองรับจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบสิทธิ์การแข่งขัน Moto GP ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย

โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทักษะร่วมกันจากตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ทั้งจากประเทศจีนและประเทศไทยได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมผลักดันและนำข้อมูลมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี บุรีรัมย์

โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “เสริมสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ให้เติบโตอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน” มุ่งสู่การเป็นเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร รถไฟฟ้ารางชมเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 บริษัท และได้นำเสนอ แนวทางการร่วมลงทุนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8 บริษัท สรุปสาระสำคัญดังนี้

 • กลุ่มทุนและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัท ซิติก คอนสตรัคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CITIC Group)

บริษัท ซิติก กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของจีนที่มีความทันสมัยและได้รับอนุญาตให้ออกไปค้าขายทั่วโลก ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๒ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 3,๐๐๐ ล้านบาท ถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน ๗๘ %

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัท ซิติก มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในกลุ่มของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) บริษัท ซิติก มาเปิดบริษัท ซิติก คอนสตรัคชั่น ในประเทศไทย

เนื่องจากเป็นการตอบสนองนโยบาย one Belt one Road หรือ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเป็นนโยบายที่เด่นชัด คือการพัฒนาเส้นทางสายไหมเก่า หรือเส้นทางสายไหมใหม่

รวมทั้งการพัฒนามารินธาม การท่าเรือออกสู่ทะเล และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ เป็นผู้ร่วมทุน เพื่อให้ โครงการประสบความสำเร็จ (Strategic Investor) จัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ทำโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยระดมทุนสำหรับโครงการต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง

 • บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เป็นบริษัทที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชน ปัจจุบันดำเนินงานโรงไฟฟ้าขยะที่กำลังการผลิต 4 – 8 เมกะวัตต์ต่อวัน สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าปัจจุบันอยู่ที่แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ  บริษัทได้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะ โดยบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด มีจุดเด่น ได้แก่

ใช้ปริมาณขยะจากชุมชน ปริมาณ 400 ตัน/วัน ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯ มีพันธกิจกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือ สร้างชุมชนปลอดขยะลดปริมาณขยะในชุมชนและบ่อฝังกลบได้ถึง  200 – 400 ตันต่อวัน

สร้างความมั่นคงของชุมชนอย่างยั่งยืน ผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีอยู่แล้วในชุมชน โรงไฟฟ้าจากขยะ ได้โรงไฟฟ้าที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาแห่งใหม่ของจังหวัด

 • บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด มหาชน

บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด มหาชน เป็นบริษัทในเครือ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (listed as WIIK) เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่ทำเกี่ยวกับท่อน้ำ STP เป็นบริษัท ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่อยู่ในหลักทรัพย์บริษัทเดียวของประเทศไทย

ได้ขยายธุรกิจเป็นบริษัทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยได้เริ่มเข้าไปจัดการผลิตระบบน้ำประปาในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ๒ – ๓ แห่ง  ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับโลกมาผลิตน้ำประปาให้กับอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบน้ำประปาที่สามารถลดสารเคมี ลดสารก่อมะเร็ง

ลดการใช้ต้นทุนน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาในระบบเมมเบรน มาผลิตน้ำประปาในโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นระบบในต่างประเทศที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาระดับสูง บริษัทฯ เสนอโครงการโรงผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ห้วยตลาด และ ห้วยจรเข้มาก) น้ำประปาคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรปเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ปัจจุบันเป็นผู้สร้างระบบและดำเนินการผลิตน้ำประปาให้แก่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยมีอัตราการผลิต 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค

โดยมีอัตราการผลิต 700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มสำหรับหน่วยงานราชการ โดยมีอัตราการผลิต 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยบริษัทฯ มีจุดเด่น คือ

1) ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำดิบ น้ำผิวดิน น้ำกร่อย คลอง บาดาลและแม่น้ำ

2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำ (“อุลตร้าฟิวเตรชั่น แบบเซเว่นบอร์”)

3) ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบโรงผลิตน้ำประปา อย่างครบวงจร

บริษัทฯ มีพันธกิจกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือ สร้างโรงผลิตน้ำประปาที่ทันสมัยได้น้ำประปาที่มีคุณภาพดีขึ้น จากการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชน สร้างความมั่นคงของชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อรองรับการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นจากแผนการขยายตัวของเมืองและสาธารณูปโภคในอนาคตอันใกล้ และประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง โรงผลิตน้ำประปาตัวอย่างพัฒนาเป็นโรงผลิตน้ำประปาตัวอย่างที่สามารถต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

 • บริษัท ไบรท์บลู วอเตอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไบรท์บลู วอเตอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำครบวงจร เริ่มการทำธุรกิจจากการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ แหล่งน้ำต้นทุน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำการลำเลียงน้ำ ผลิตน้ำ ทำการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการบริหารจัดการน้ำรีไซเคิล

จากที่กล่าวมาเป็นการทำระบบน้ำครบวงจร ในอนาคตจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม มีประชากรมากขึ้น  ผลกระทบด้านน้ำอาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันมีอยู่หลายจังหวัดได้เน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศและบริษัทได้เข้าไปดำเนินการ เช่น การบริหารจัดการปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาให้กับเทศบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ เสนอโรงผลิตน้ำประปาคุณภาพสูงแหล่งน้ำธรรมชาติ (ห้วยตลาด และ ห้วยจรเข้มาก) น้ำประปาคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป

เพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันดำเนินงานผลิตน้ำประปาในจังหวัดดังต่อไปนี้ นครศรีธรรมราช ลำพูน เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี และ สมุทรสาคร โดยโครงการดังกล่าวมีอัตราการผลิตรวม 230 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยบริษัทฯ มีจุดเด่น ได้แก่

 • ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำดิบ น้ำผิวดิน น้ำกร่อย คลอง บาดาลและแม่น้ำ
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำ
 • ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบโรงผลิตน้ำประปา อย่างครบวงจร

บริษัทฯ มีพันธกิจกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือ สร้างโรงผลิตน้ำประปาที่ทันสมัยได้น้ำประปาที่มีคุณภาพดีขึ้น จากการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชนสร้างความมั่นคงของชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อรองรับการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นจากแผนการขยายตัวของเมือง  และสาธารณูปโภคในอนาคตอันใกล้ และประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง โรงผลิตน้ำประปาตัวอย่างพัฒนาเป็นโรงผลิตน้ำประปาตัวอย่าง ที่สามารถ  ต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

 • บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด หรือ แอ็คคอน

บริษัท แอ็ดวานซ์  เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด หรือ แอ็คคอน ก่อตั้งเมื่อปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจากชีวมวลหรือขยะ ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ผลงานปัจจุบันเป็นผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และเป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส บริษัทฯ เสนอโครงการรถไฟฟ้าราง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) รถไฟฟ้ารางชมเมืองแบบประยุกต์สร้างรถไฟฟ้าแล่นชมเมือง และใช้ขบวนรถแบบประยุกต์ โดยใช้ตู้โดยสารเก่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามและคลาสสิค หัวลากใช้ไฟฟ้า 100% ปราศจากมลพิษทางอากาศและเสียง  สามารถขนส่งนักท่องเที่ยวจาก สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ถึง สนาม i-Mobile Stadium และ

2) ผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะให้แก่ EEP

บริษัทฯ มีพันธกิจกับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างระบบรถรางที่ทนทานและประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์สร้างชุมชนปลอดขยะสร้างชุมชนปลอดขยะ ลดปริมาณขยะในชุมชน และบ่อฝังกลบได้ถึง  200 – 400 ตันต่อวัน

 • โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด มหาชน

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก (BPK Hospital Group) เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546

ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง  จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล  ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1

โรงพยาบาลบางปะกอก 3  โรงพยาบาลบางปะกอก 8  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  โรงพยาบาลปิยะเวท และ โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2

จุดเด่นของบริษัทฯ คือ เพียบพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทาง การแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้ป่วย ให้บริการผู้ป่วย

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด เสนอโครงการ โรงพยาบาลและ ศูนย์การแพทย์ชั้นนำของประเทศ โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลกเพื่อรองรับความหนาแน่นของคนไข้ในจังหวัด ศูนย์สุขภาพครบวงจร  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์เวชศาสตร์ ระดับโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพระดับโลก และเป็นจุดหมายใหม่สำหรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยมีพันธกิจกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือ สร้างโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับความหนาแน่นของคนไข้ในจังหวัด และประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง สร้างศูนย์สุขภาพครบวงจร  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์เวชศาสตร์ ระดับโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพระดับโลก และเป็นจุดหมายใหม่สำหรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

 • บริษัท ซีด็อกเตอร์นาว จำกัด

บริษัท ซีด็อกเตอร์นาว จำกัด นำเสนอโครงการบุรีรัมย์แคร์ ซึ่งเป็นโครงการบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพโดยแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ แก่ประชาชนผ่าน application มือถือ “Buriram Care (powered by See Doctor Now)”

ช่วยให้ชาวบุรีรัมย์ทุกคนเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อย่างเท่าเทียม ผ่านระบบแพทย์ทางไกล ที่มีคุณภาพสูง บริการแก่ชาวบุรีรัมย์ “ทั่วโลก” บริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ พูดคุยกันแบบเห็นหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือ smartphones, tablets และคอมพิวเตอร์

ภายใต้ระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และมีความเป็นส่วนตัวในระดับสูง ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จะทำให้ชาวบุรีรัมย์ทุกคน

เข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดี ทุกที่ ทุกเวลา ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรับบริการสุขภาพ ท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีความจำเป็นได้มากขึ้น แก้ไขปัญหาการกระจายตัวของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล เป็นผู้ให้บริการระบบสุขภาพยุคใหม่ ที่นำเทคโนโลยีทางดิจิตอลมาใช้แก้ปัญหาสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจากที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ โดยเริ่มต้นจากการให้บริการผ่าน application บนมือถือ และมีแผนในการนำส่งระบบสุขภาพที่ครอบคลุมไปสู่ประชาชนต่อไป

โครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ในระบบสาธารณสุขปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยหลัก ๓ ประการด้วยกัน คือ

1) ลักษณะของผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไป

๒) โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไป

๓) สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การใช้ระบบนี้จะทำให้บุรีรัมย์เข้าถึงการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ถือได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยที่จะให้บริการแก่ประชาชน  โดยเริ่มทำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และดำเนินการโดย บริษัท ซีด็อกเตอร์นาว จำกัด

 • บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๔๔ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือหุ้น ๓๐%  รัฐบาลถือหุ้น ๓๐% เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการการแนะนำและจัดทำวีซ่าระยะยาว (อายุ 1 ปี)

และขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพำนักในประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวระยะยาวและวัยเกษียณ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เป็นผู้ถือ License

และใบอนุญาตครบถ้วนในการดูแลนักท่องเที่ยวระยะยาว พันธกิจของบริษัท มีหน้าที่ดูแลจัดหานักท่องเที่ยว ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้ชีวิตในประเทศไทย บริษัทฯ

เสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ (Thailand Second Home @Buriram) “One-Stop Service” สำหรับนักท่องเที่ยวระยะยาว ทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว เดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ ทำวีซ่า นักลงทุน

ผู้เกษียณอายุ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ท่องเที่ยวระยะยาว โดยมีพันธกิจกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรอบ แนะนำนักท่องเที่ยวให้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ระยะยาวเพื่อให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ครบวงจรมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว

นำพานักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดบุรีรัมย์แบบถูกกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานของจังหวัด

ทั้งบริษัทร่วมทุนและบริษัทจากกรุงเทพมหานครนี้ ทราบจากที่ปรึกษาว่า ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งแรกและ แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการลงทุนแบบนี้ ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์

นายอุนสรณ์ แก้วกังวาล ประธานในที่ประชุมกล่าว นั่นเป็นก้าวย่างที่สำคัญก้าวที่สอง ต่อจากก้าวแรกที่ท่านหัวหน้าส่วนราชการได้ไปร่วมทำ Work Shop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีบุรีรัมย์ ที่เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำสิ่งที่ต่อเนื่องจากวันนั้น

โดยมีทั้งบุคลากร ระบบ ผู้ประกอบการ และเงินทุนด้วย ลำดับต่อไปจะนำไปพูดคุยกับภาคเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ต่อไปได้อย่างไร ขณะนี้ภาคเอกชนของเรามีความพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีบุรีรัมย์ของเรา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการ นักลงทุน สถาบันการเงิน ให้ความสนใจที่จะร่วมพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0

วันนี้(19 ก.ค. 60) เวลา 08.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้บริหาร นักลงทุน สถาบันการเงิน ที่เดินทางไปรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่นครแห่งความสุขมั่นคงและยั่งยืน

สอดคล้องกับโครงการ “บุรีรัมย์ สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย” โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท

พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล จำกัด /

บริษัทซิติค คอนสตัคชั่น อินเตอร์แนชั่นแนล(ประเทศไทย) /

บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด /

บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์คอนเวอร์ชั่น จำกัด /

บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันต์ จำกัด(มหาชน) /

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /

บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป บริษัท ซีด็อกเตอร์นาว จำกัด และบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ร่วมรับฟัง พร้อมนำเสนอโครงการที่จะลงทุนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬา มหานครแห่งความสุข

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยก้าวไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 9 ด้านประกอบด้วย

1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต /

2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ /

3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา /

4.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /

5.อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพ /

6.อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต /

7.อุตสาหกรรมการบิน/Logistics /

8.อุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข /

9. อุตสาหกรรมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ซึ่งในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ภาคเอกชน ภาคส่วนลงทุน ภาคส่วนประกอบการ และภาคราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเติมเติมซึ่งกันและกัน ให้บุรีรัมย์ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของนักลงทุน นักท่องเที่ยว และการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ

เรื่องพลังงานจากสิ่งที่เหลือใช้ ระบบ Logistics สุขภาพอนามัยการบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ การดูแลผู้สูงวัย ตลอดทั้งกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคตที่ยั่งยืน

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ที่มาข้อมูล : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 7/2560)

เครดิตภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์