ปชส.บุรีรัมย์ จัดสัมมนา “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมขับเคลื่อนบุรีรัมย์ สู่นครแห่งความสุข” และศึกษาดูงาน ณ เขื่อนลำนางรอง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนา “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมขับเคลื่อนบุรีรัมย์ สู่นครแห่งความสุข” และนำสื่อมวลชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1

โดยกำหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาและนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้นำชุมชนที่ดูแลหอกระจายข่าว และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ สู่นครแห่งความสุข ยุค 4.0” ฟังการบรรยาย “การบริหารจัดการน้ำ”

โดยผู้อำนวยการเขื่อนลำนางรอง และการเสวนา ในหัวข้อ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมขับเคลื่อนบุรีรัมย์ สู่นครแห่งความสุข” จากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน

นอกจากนี้ จะได้นำคณะสื่อมวลชน ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อนลำนางรอง” และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 2560 ที่ บ้านโคกหนองหิน ม.9 อำเภอหนองกี่ ดูงานชุมชนปลอดขยะ บ้านหนองสะแกกวน ชมแปลงนาประณีต โครงการเกษตรแปลงใหญ่ / แปลงผลิตไม้ผล แปลงผลิตเสาวรส /เกษตรกร Smart Farmer /การทำ เกษตรอินทรีย์/และกลุ่มเลี้ยงโคขุนชุมชน”

ที่แปลงเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับรู้ และสามารถ นำผลการดำเนินงานตามประเด็นต่างๆ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์