มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่  439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เยื้องศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์บนเนื้อที่ 297 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา เดิมที่ดินแปลงนี้กองทัพอากาศใช้เป็นสนามบิน เมื่อเลิกใช้แล้วกองทัพอากาศก็ยกที่ดินส่วนทางด้านทิศตะวันตกให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  และสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทบุรีรัมย์ ส่วนด้านทิศตะวันออกได้มอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้เริ่มก่อตั้งเป็น “วิทยาลัยครูบุรีรัมย์” ด้วยความต้องการของทางราชการและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดบุรีรัมย์  ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของประเทศที่กำลังขาดแคลนวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2514 โดยได้รับงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2515) จำนวน 9 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น  

เครดิตภาพ:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในปี พ.ศ.2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การดำเนินการตามภารกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น มีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน เกิดขึ้น การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยสำนักงานอธิการบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัย

เครดิตภาพ:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณตำบลปะคำและตำบลหูทำนบซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์   กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,834 ไร่ 1งาน 32 ตารางวา

เครดิตภาพ:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเมื่อเดือน กรกฎาคม  2548 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดสร้างเป็นวิทยาเขต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มาข้อมูล : มรภ.บุรีรัมย์

ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (เครดิตภาพ…BURIRAM_SkyView)

ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

สีน้ำเงิน   หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้กำเนิดและทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว    หมายถึง  แหล่งที่ตั้งของสถาบันในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสวยงาม
สีทอง     หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม       หมายถึง  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
สีขาว      หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช

  • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สี ม่วง – เหลือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย

ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)

พระประจํามหาวิทยาลัย

พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย
+ คณะครุศาสตร์
+ คณะวิทยาศาสตร์
+ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+ คณะวิทยาการจัดการ
+ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
+ บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย WEBOMETRICS และ 4ICU มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2560

เครดิตภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม – มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น)” และอาคารคณะเทคโนโลยีเกษตร (หลังเก่า)

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่โคกเขากระโดง กับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต บนพื้นที่กว่า 460 ไร่

ที่มาข้อมูล : เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์