สืบเนื่องจากโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการหารือข้อราชการร่วมกับส่วนราชการส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเปิดแข่งขันตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 36 รายการ จึงทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

โดยการเดินทางในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวและนักแข่งรถจะต้องเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิและเดินทางต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสายการบินภายในประเทศหรือทางรถยนต์ โดยเฉพาะกรณีการขนส่งรถที่ใช้สำหรับการแข่งขันซึ่งสร้างความล่าช้าและยุ่งยากให้แก่ทีมผู้แข่งขัน ดังนั้น จึงควรยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลการกรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริการการท่องเที่ยวโดยสาร ซึ่งจังหวัดได้เสนอปัญหาและความต้องการดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

มื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สนามบินบุรีรัมย์) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตรวจพิจารณารวมกับร่างกฎกระทรวงกำหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร และกำหนดที่ใด ๆ ให้เป็นด่านพรมแดน พ.ศ. …. เป็นฉบับเดียวกัน แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดเพิ่มเติมให้ สนามบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 143 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นด่านศุลกากร โดยเพิ่มเติมความในลำดับที่ 33

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ต้องรอประกาศกฎกระทรวงอย่างเป็นทางการต่อไป

ความเป็นมาท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ปี พ.ศ. 2528 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ก่อสร้างสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 3 แปลง แต่ที่ดินทั้ง 3 แปลงไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน) ได้แจ้งจังหวัดให้จัดหาที่ก่อสร้างสนามบินใหม่ จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกเสม็ดและโคกพริก ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน ดังนั้น กรมการบินพาณิชย์ จึงวางแผนการก่อสร้างและทำการสำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้น ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ ต้องโยกย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่คัดค้านไม่ยอมให้สร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าว

>>เดือนธันวาคม 2532 จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 75 กิโลเมตร ให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์

>> 13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน โดยให้มีศักยภาพรองรับเครื่องบินขนาด 150 ที่นั่ง ขึ้น – ลงได้ และคาดว่าผลที่ได้รับจะทำให้พื้นที่ บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครอบคลุมได้ทั่วบริเวณอีสานใต้

>>ปี พ.ศ. 2536 – 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2536 เพื่อก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท

> 14 ตุลาคม 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต

สนามบินบุรีรัมย์ สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุดวันละ 16 เที่ยวบิน สามารถจอดเครื่องบินลำใหญ่ โบอิ้ง 737 ได้ 2 ลำ และกำลังดำเนินการขยายอาคารผู้โดยสาร และขยายลานจอดเครื่องบินเพิ่มเป็น 6 ลำ พร้อมทางขับอีก 1 เส้นทาง

โครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมทางขับ

โครงการก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

สนามบินศุลกากร ในการดูแลของกรมท่าอากาศยาน