กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  สนับสนุนงบประมาณสร้างระบบกระจายน้ำสู่พื้นที่ทำการเกษตรกว่า 1,000 ไร่ ในเขตตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผอ.รมน.บุรีรัมย์  กล่าวภายหลังนำผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ว่า  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้กับชุมชนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 1 ในพื้นที่ 8 แห่ง

ที่จะดำเนินการในปีนี้ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน  การติดตั้งระบบสูบน้ำและการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตร การติดตั้งเตาชีวมวลคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการผลิตและอาคารโรงเรือน รวมทั้งการอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ 8,9,10 และ 11 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย ซึ่งมีความพร้อมด้านพื้นที่ การรวมกลุ่มอาชีพของชาวบ้านและความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ในการที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

รองผอ.รมน.บุรีรัมย์  กล่าวอีกว่า  จากการตรวจพื้นที่และรับฟังปัญหาความต้องการจากผู้นำชุมชนแล้ว พบว่า พื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน มีอ่างเก็บน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรในเขตชลประทาน แต่ระบบการกระจายน้ำ ยังไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึง  ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความต้องการให้สนับสนุนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ

หอเก็บน้ำสูงแบบแชมเปญ และระบบท่อส่งน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่แปลงเกษตร จึงกำชับให้ผู้นำชุมชนใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ทำประชาคม และปรับรายละเอียดโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเกิดความเหมาะสมกับพื้นที่  คาดว่า จะใช้งบประมาณฯ ในการดำเนินโครงการประมาณ 15 ล้านบาท และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตรกว่า 1,000 ไร่

ที่มาภาพ//ข่าว : สวท.บุรีรัมย์