โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จ่อรับฟังความคิดเห็น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบุรีรัมย์

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ เตรียมประชุมรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล จากประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายนนี้

นายนพอนันต์ พูลทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้วางแผนขยายกำลังการผลิตน้ำตาลทราย จากเดิมที่มีกำลังการผลิต 12,000 ตันอ้อย/วัน

โดยจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 23,000 ตันอ้อย/วัน ภายใต้ชื่อ “โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย” และเพื่อประสิทธิภาพกำลังการผลิตโครงการไฟฟ้าชีวมวล ภายในพื้นที่โรงงานน้ำตาล ภายใต้ชื่อ “โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล”

เพื่อผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจำหน่ายให้โรงงานน้ำตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินโครงการฯ

นายนพอนันต์ พูลทรัพย์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของการดำเนินโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

และตอบข้อซักถามต่อโครงการ จากประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์