สวทน. เดินหน้าโครงการ “สะเต็ม แล็บ” ต่อเนื่องปีที่ 2 หลังปีแรกนำร่อง 2 โรงเรียนประสบความสำเร็จ เตรียมขยายผลเพิ่มอีก 5 โรงเรียนและจัดทำหลักสูตรสะเต็มแล็บ

สวทน. เดินหน้าโครงการ “สะเต็ม แล็บ” ต่อเนื่องปีที่ 2 หลังปีแรกนำร่อง 2 โรงเรียนประสบความสำเร็จ เตรียมขยายผลเพิ่มอีก 5 โรงเรียนและจัดทำหลักสูตรสะเต็มแล็บ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดินหน้าโครงการ “สะเต็ม แล็บ” ต่อเนื่องปีที่ 2 หลังปีแรกนำร่อง 2 โรงเรียนประสบความสำเร็จ

เตรียมขยายผลเพิ่มอีก 5 โรงเรียนและจัดทำหลักสูตรสะเต็มแล็บ คาด มีนักเรียนได้รับประโยชน์ในปีการศึกษาแรกกว่า 5,000 ราย
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน หรือ สะเต็ม แล็บ (STEM LAB) ขึ้น

โดยเน้นการพัฒนาความคิดด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านห้องปฏิบัติการ สะเต็ม แล็บ (STEM Lab) ซึ่งเป็นรูปแบบห้องปฏิบัติการที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ต่างจากแล็บทั่วไปที่เน้นเพียงการทดลองและสังเกตเท่านั้น โดยปี 2561 จะขยายผลตั้งสะเต็ม แล็บ เพิ่มอีก 5 โรงเรียน คือ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร //

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.บุรีรัมย์ //

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย //

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี

และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี

พร้อมทั้ง ยังเพิ่มเครื่องมือที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการ สะเต็ม แล็บ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วลม ทั้งนี้ ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนผ่านห้องปฏิบัติการ สะเต็ม แล็บ

ซึ่งเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมหรือเชื่อมโยงจากหลักสูตรที่โรงเรียนมีอยู่เดิมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่า มีนักเรียนได้รับประโยชน์ในปีการศึกษาแรกกว่า 5,000 ราย

และช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนำไปสู่การสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวย้ำว่า ประเทศไทย มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าการทำอุตสาหกรรมเชิงปริมาณนำประเทศไทยให้หลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง

แต่ยังคงขาดบุคลากรที่มีความสามารถทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม จึงต้องส่งเสริมด้านการศึกษาที่ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย