กรมการค้าภายในชี้แจงปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ พร้อมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

เร่งเก็บกู้หัวมันสำปะหลังไปขายให้แก่ลานมันในพื้นที่ ในราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท ซึ่งไม่อยู่ที่จุดคุ้มทุน แต่ที่ต้องเร่งขายในช่วงนี้ เพราะจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว และชำระหนี้ ธกส. ที่กู้ยืมมาลงทุนทำไร่มันรายละไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนมีนาคม 2561

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ปี 2560/61 มีประมาณ 28.57 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 7.69% เนื่องจากเกษตรกรบางพื้นที่ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

ปัจจุบันราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 1.90 – 2.05 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา กก.ละ 1.75 บาท และคาดว่าราคายังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากเป็นต้นฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อย ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้ว 5.41% และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 61

จากปัญหาเกษตรกร อ. โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ขายมันสำปะหลังได้ในราคา กก.ละ 1.50 บาท นั้น พาณิชย์จังหวัดได้มีการลงพื้นที่ติดตามปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำได้ข้อเท็จจริงว่า

จ.บุรีรัมย์มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง 3 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 1.2 ล้านตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 5% ภาวะราคามันสำปะหลังในพื้นที่ตั้งแต่ผลผลิตออกสู่ตลาดราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 13 พ.ย.60

ราคาหัวมันสด (คละ) กก.ละ 1.80 – 1.85 บาท (เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน กก.ละ 0.20 บาท) ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.25 บาท (เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน กก.ละ 0.40 บาท) ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ โดยอัตราเชื้อแป้งเฉลี่ยอยู่ที่ 25 – 26% (อายุ 8 – 9 เดือน)

รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2560/61 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 จำนวน 14 โครงการ วงเงิน 551.659 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 60

โดยมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่สำคัญ เช่น การดูแลหนี้สินเดิมด้วยการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสำหรับในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้เกษตรกร นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง

โดยจะผลักดันให้มีการทำมันเส้นคุณภาพดี มันเส้นสะอาด โดยดำเนินโครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังให้วิสาหกิจชุมชน การสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

และยังได้เตรียมมาตรการดูแลการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลังให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดมันเส้นสะอาดระหว่างกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณกับฟาร์มสุกร บริษัท อาร์เอ็มซี ฟาร์ม จำกัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปริมาณมันเส้นสะอาด 10,000 ตัน ในราคานำตลาด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์
ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์
แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์