โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการขยายการผลิตโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและนำมาใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันนี้(22 พ.ย 60) นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการบริหาร นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ร่วมนำเสนอข้อมูล รายละเอียดการดำเนินตามโครงการฯ

การกำหนดขอบเขตและการเตรียมป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ได้เตรียมขยายโรงงานผลิตน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำตาลทราย จากเดิม 12,000 ตัน/วัน เพิ่มเป็น 23,000 ตัน/วัน และจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล

เพื่อผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจำหน่ายให้โรงงานน้ำตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อห่วงใย เพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และการจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง น้ำเน่าเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ มีผู้แทนประชาชนที่เข้าร่วมเวที ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะและข้อกังวลที่จะเกิดผลกระทบ ทั้งปัญหาด้านน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาด้านจราจร ระบบการขนส่ง รวมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และสมาชิกของสมาคมชาวไร่อ้อยด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์