บุรีรัมย์-กรมสรรพกำลัง กระทรวงกลาโหม ประชุมชี้แจงแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กรมสรรพกำลัง กระทรวงกลาโหม ประชุมชี้แจงแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (23 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช จังหวัดนครราชสีมา พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนการฝึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ให้แก่ส่วนราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา

buriramworldcover

พันเอก ณรงค์ สมิตทันต์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพกำลัง กระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศสู่ส่วนราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับพื้นที่ จังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยด้านกำลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อทบทวนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ในปี 2561 กรมสรรพกำลัง กระทรวงกลาโหม จึงจะได้จัดการฝึกเพื่อทบทวนนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถประมวลภาพรวมสภาพปัญหาการเตรียมพร้อม เริ่มจากการประชุมวางแผน อบรมบริหารการฝึก ประชุมแผน ฝึกปัญหาบังคับการ ฝึกภาคสนาม และประชุมสรุปบทเรียน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาฒยา ทองเฟื่อง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา