ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์คว้าถ้วยพระราชทาน ร.10 มหกรรมเพลง เทิดไท้คีตราชันประกวดลูกทุ่งคอมโบ้

ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์ จ.อ่างทอง ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเงินรางวัล ในงาน “มหกรรมเพลงเทิดไท้คีตราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง คอมโบ้ พร้อมหางเครื่องที่บุรีรัมย์

(6 ธ.ค.60) นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวั ดบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดงาน “มหกรรมดนตรีเทิดไท้คีตราชัน” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง

และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ เวที ลานอเนกประสงค์ Buriram Castle อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการดนตรี ซึ่งพระองค์ทรงได้รั บการถวายพระราชสมัญญาว่า “คีตราชัน” รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ด้วยการเล่นดนตรี ไม่ยุ่งกับอบายมุขและสิ่งเสพติ ดทุกประเภท โดยจัดให้มีการประกวดวงดนตรีลู กทุ่ง คอมโบ้พร้อมหางเครื่อง ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนทั้ งในและต่างจังหวัด ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวด 30 วง

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก มี 8 วง เป็นวงได้รับรางวัลถ้ วยพระราชทาน และเป็นวงที่เคยได้รับรางวั ลระดับประเทศ และประเภท ข วงทั่วไป มี 22 วง ส่วนหลักเกณฑ์สมาชิกวงที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังเรียนในระดับไม่เกินมั ธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน

ผลการแข่งขันประเภท ก ชนะเลิศ ได้แก่

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จ.อ่างทอง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเกียรติบัตร เงินสด 130,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

และรางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์, โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

buriramworld

ส่วนประเภท ข ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินสด 7 หมื่นบาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา และรางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์, โรงเรียนขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา, โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา, โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จ.นครราชสีมา และโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์