รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

เขื่อนห้วยเมฆา อยู่ในอำเภอบ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสร้างเพื่อ แผ่นดินอีสานตอนใต้ เป็นแอ่งน้ำในหุบเขาที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง

ซึ่งสามารถชมความงามของประตูเปิดปิดน้ำ ปล่อยน้ำลงลำรางรองรับส่งต่อสู่แผ่นดินเพื่อการเกษตรกรรม บริเวณนี้จะพบหินทรายก้อนใหญ่ สันนิษฐาน ว่าจะถูกนำไปสร้างปราสาทในเขตอีสานใต้ สวนป่าห้วยเมฆาและสวนป่ายูคาลิปตัส ก็อยู่ในบริเวณนี้ด้วย

 

 

นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมทัศนียภาพบริเวณสันเขื่อน หรือจะเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ของเขื่อนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาก็ได้ ด้านล่างของเขื่อนมีร้านอาหารไว้คอยบริการกันอยู่หลายร้านมีเมนูหลากหลาย

แต่ที่หนีไม่พ้นก็คงจะเป็นปลาแม่น้ำซึ่งถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ เมื่อมานั่งรับประทานอาหารรับลมเย็นสบายมองความสวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบเขื่อนถือว่าลงตัวกันเป็นอย่างมาก

การเดินทาง

รถประจำทางที่ขนส่ง อ.ประโคนชัย เส้นทางบ้านกรวด ละหานทราย ระยะทาง 30 กิโลเมตร ไปยังบ้านสายตรี 4 ใต้ หมู่ 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร รถออกทุก 1 ชั่วโมง

อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านสายตรีพัฒนา ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ที่ตั้งในแผนที่ 1: 50,000 ระวาง 5637 IV พิกัด 48 PTA 898 – 889

ก่อสร้าง พ.ศ. 2525 เสร็จ พ.ศ. 2525

การบริหารงานขึ้นอยู่กับงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

 

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

ขนาดของอ่างฯ

อาณาเขตรับน้ำฝน 21.00 กม.2

เนื้อที่เก็บกัก 688 ไร่

ความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 4,600,000 ม.3

ความจุที่ Dead Storage 100,000 ม.3

 

อาคารหัวงาน

ทำนบดิน สูงสุด 16.40 ม.

ยาว 490 ม.

หลังทำนบดินกว้าง 6.00 ม.

ทางระบายน้ำล้น 22.00 ม.

OUTLET CONDUIT f 0.20 ม.

 

อาคารบังคับน้ำปากคลอง

ฝั่งซ้าย เป็น INTAKE f 0.50 ม. บังคับด้วยวาล์ว

ฝั่งขวา เป็น INTAKE f 0.50 ม. บังคับด้วยวาล์ว

 

ราคาระดับต่าง ๆ ที่สำคัญ (รสม.)

ระดับน้ำเก็บกัก + 250.50 (ปริมาณน้ำ 4,600,000 ม.3)

ระดับน้ำสูงสุด + 251.50 (ปริมาณน้ำ 6,670,000 ม.3)

ระดับ Dead Storage + 240.00 (ปริมาณน้ำ 100,000 ม.3)

ระดับสันทำนบดิน + 253.70

ระดับธรณี INTAKE ทั้ง 2 แห่ง + 240.80

ระดับธรณี OUTLET CONDUIT + 237.50

 

รายละเอียดคลองส่งน้ำ

– คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ยาว 4.380 กม.

– คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ยาว 3.495 กม.

– คลองซอย 1L – RMC ยาว 2.945 กม.

 

 

อาคารประกอบในคลองส่งน้ำ

 

 

 

 

ที่

ชนิดอาคาร

จำนวนอาคาร  (แห่ง)

 

 

RMC

LMC

1L – RMC

1

อาคารลอดคลองส่งน้ำ

5

3

1

2

ท่อลอดถนน

5

3

3

ท่อส่งน้ำเข้านา

7

10

5

4

อาคารน้ำตก

5

3

5

สะพานน้ำ

1

6

อาคารรางเท

1

7

อาคารบังคับน้ำปลายคลอง

1

1

1

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. พื้นที่เพาะปลูก 3,200 ไร่

กลุ่มบริหารการใช้น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม (กลุ่มพื้นฐาน 17 กลุ่ม) สมาชิก 137 ราย

2. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

3. เพื่อการอุปโภค – บริโภค และเลี้ยงสัตว์

อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา บ้านสายตรีพัฒนา ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด
รีวิวบุรีรัมย์ : เขื่อนเมฆา ไอหมอกคละเคล้า สุขเฮือนเนาว์ที่บ้านกรวด

ขอบุคณภาพจาก TRIP BY FAI สายบันเทิง