เมื่อเหมันต์มาเยือน 7 ข้อปฏิบัติเพื่อให้มีชีวิตผ่านพ้นคืนที่หนาวเหน็บ ประกาศ ปภ. แจ้งบุรีรัมย์รับมือภัยหนาว

ปภ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยหนาว

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายพื้นที่จังหวัด ที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัด รวมจำนวน 50 จังหวัด โดยในช่วงนี้ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพอากาศแห้งและหนาวเย็น อาจสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเตรียมความพร้อมดังนี้

1. ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายอันเกิดจากลมกระโชกแรงและสภาวะอากาศหนาวเย็นที่มีผลกระทบต่อบ้านเรือน โรงเรือนของเกษตรกร ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร

2. ให้ประชาชนเตรียมการระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ นุ่งห่มเสื้อผ้าสร้างความอบอุ่นให้เพียงพอแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินบ้านเรือนจากแรงลม

3. เตือนเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งและหนาวเย็น โดยให้เกษตรกรใช้วิธีการไถกลบแทนการเผาตอซังและฟางข้าวในพื้นที่นาข้าว

เป็นการลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ และปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในพืช จัดทำสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำค้างแข็ง รวมถึงหมั่นทำความสะอาดโรงเรือน และสังเกตความผิดปกติของสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสัตว์เลี้ยง

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติ ที่ก่อกองไฟ เพื่อคลายหนาว

ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยไว้ด้วยหลังจากที่คลายหนาวแล้วให้ดับกองไฟทันที และหลีกเลี่ยงการจุดไฟผิงคลายหนาวในที่อับอากาศ เช่นในห้องพักหรือเต็นท์นอนซึ่งอาจจะสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอ๊อกไซด์เข้าสู่ร่างกายแทนที่จะเป็นก๊าซออกซิเจน ทำให้เกิดการง่วงซึมและหลับซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

5. เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟทุกประเภท ทั้งการประกอบอาหาร จุดธูปเทียน สูบบุหรี่ เป็นต้น

เนื่องจากฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าสูงกว่าปกติ

การขับขี่รถในช่วงที่มีหมอกลงจัด ควรเปิดไฟต่ำหรือไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ

6. ให้ระมัดระวังโรคติดต่อที่มักพบบ่อยในฤดูหนาว ๖ โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส และโรคอุจจาระร่วง โดยกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยง ได้แก่

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

คนพิการ

สตรีมีครรภ์

ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคโลหิตจาง

เนื่องจากมีระดับภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่แล้ว จึงขอให้รักษาความอบอุ่นร่างกายดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือบ่อยๆ

7. ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกาย ต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) ไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044666556