ด้วยอำเภอห้วยราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่  31 ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 18 – 20  มกราคม  2561 ณ สนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีนโยบายในการยกระดับ

งานประเพณีท้องถิ่นให้เป็นงานระดับจังหวัดและนานาชาติ โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า เทศกาลว่าวแห่งอีสาน และว่าวนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560

งานเทศกาลว่าวแห่งอีสาน และว่าวนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 กำหนดจัดงาน 3 วัน 3 คืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่าวอีสานเป็นการละเล่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ในครั้งนี้มีความเชื่อเรื่องการบวงสรวง การเสี่ยงทาย การเสดาะเคราะห์ เสริมด้วยว่าวนานาชาติ โดยประสานผู้เกี่ยวข้องในการเชิญเขยนานาชาติมาร่วมงานด้วย โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

งานเทศกาลว่าวแห่งอีสาน และว่าวนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่  31  ประจำปี 2560

วันที่ 18 – 20   มกราคม   2561

      ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์)

อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

……………………………..

วันพฤหัสบดีที่   18  มกราคม  2561

เวลา  08.00 น.   – ทุกภาคส่วนจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

เวลา  09.00 น.  – รับลงทะเบียนผู้ประกวดร้องเพลง

เวลา  10.00  น.  – พิธีบวงสรวง

เวลา  16.00 น.   – พิธีทำขวัญข้าว

เวลา  18.00 น.  – รายการเวทีกลาง

วันศุกร์ที่  19   มกราคม  2561

เวลา  08.00 – 09.00 น.  –  ลงทะเบียนแข่งขันว่าว  ทุกประเภท

เวลา  09.00 เป็นต้นไป   –  แข่งขันประกวดร้องเพลง

เวลา  10.00 – 17.00  น.   –  แข่งขันว่าวทุกประเภท

เวลา  16.30 – 17.00  น. –  ขบวนแห่มหกรรมว่าว ทุกขบวนถึงบริเวณสนามที่จัดงาน

เวลา  18.19  น.  –  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีและ

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

เวลา  06.00  น. – 07.00 น.  –  ผู้แข่งขันนำว่าวลงตามจุดที่กำหนด แข่งขันวิ่งว่าว (เขย) นานาชาติ

เวลา  09.00  น. – 12.00 น.  –  การแข่งขันแกว่งแอก การแข่งขันว่าวแอกประดิษฐ์ยุวชน

เวลา  16.00 น.  –  การแข่งขัน ร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศทุกประเภท

เวลา  17.00 น. –  ผู้แสดงแบบผ้าไหมเข้าบริเวณที่รับรอง

เวลา  18.00 น. –  การแสดงเวทีกลาง  การมอบรางวัลประเภทต่างๆ การเดินแบบผ้าไหม ชมสินค้า OTOP   และตลาดประชารัฐ

ทั้งนี้นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวทิ้งท้าย ในปีต่อๆ ไป จะยกระดับการจัดงาน เช่น ให้มีบอลลูนนานาชาติมาร่วมแสดง เพื่อยกระดับให้เป็นงานนานาชาติมากขึ้น