กลุ่มผู้ประกอบการเหมืองหิน-โรงโม่หิน จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ หารือ “แนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่เหมืองแร่ในระหว่างและภายหลังการทำเหมือง” หลังเกิดภาวะขาดแคลนหินก่อสร้าง

วันนี้ (5 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่เหมืองแร่ในระหว่างและภายหลังการทำเหมือง”

โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้แทนกรมป่าไม้ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย ผู้ประกอบการชมรมโรงโม่หินจังหวัดบุรีรัมย์


ผู้ประกอบการชมรมโรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทาง เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี และสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย ร่วมกันจัดให้มีการศึกษาดูงานเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีภูเขาที่มีศักยภาพแร่เพียงพอที่จะนำมาทำเหมืองได้

ผู้ประกอบการจึงต้องนำแร่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ขึ้นมาใช้ แต่ด้วยระเบียบของส่วนราชการต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถนำแร่ขึ้นมาใช้ได้อย่างเต็มที่

นายประยุทธ์ เขียวหวาน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 โดยเนื้อหาสาระมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การขออนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตร แตกต่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 อย่างชัดเจน

ประกอบกับภาครัฐยังไม่ได้ออกอนุบัญญัติหรือแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตดังกล่าวอย่างเป็นรูปประธรรม ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่าง พระราชบัญญัติทั้งสอง ผู้ประกอบการเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง


โรงงานโม่หินได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดภาวะขาดแคลนหินก่อสร้าง โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต้องสั่งซื้อหินก่อสร้างจากภาคกลางส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น เหมืองหินและโรงงานโม่หินในจังหวัดสุรินทร์หลายแห่ง ต้องหยุดกิจการ พนักงานคนงาน ขาดรายได้ ในการเลี้ยงดูครอบครัว

ดังนั้น กลุ่มผู้ประกอบการเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้ประกอบการโรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดประชุมหารือ หาแนวทางการแก้ปัญหา ในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์