สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเวทีเสวนา “สานพลังสื่อท้องถิ่น ร่วมก้าว..สู่เมือง Sport City” หวังประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแก่สื่อมวลชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดเวทีเสวนา “สานพลังสื่อท้องถิ่น ร่วมก้าว..สู่เมือง Sport City” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 ม.ค 2561 ที่ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บุรีรัมย์ ก้าวสู่นครแห่งความสุข”

พร้อมกล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี” โดยมีพันธกิจ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อ “ขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และมุ่งไปสู่การเป็นนครแห่งความสุข “BURIRAM : Destination of Spirit Speed $ Happiness”

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้ ชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้เป็นเพียงมหานครแห่งกีฬาของเมืองไทยเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ ชื่อเสียงของบุรีรัมย์ ดังไปไกลถึงระดับโลก ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี ภายใต้ “มาตรฐานบุรีรัมย์” โดยได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรม เทคโนโลยีให้อยู่ในทุกพื้นที่ การใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การสร้างจังหวัดให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดการลงทุน จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด 4.0 ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน และสร้างสังคมแห่งโอกาส ภายในพื้นที่ให้เป็นสังคม 4.0

ด้านนางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เข้าใจ แก่สื่อมวลชนและประชาชน ในการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีการบรรยายพิเศษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ การจัดเวทีเสวนา “สานพลังสื่อท้องถิ่น ร่วมก้าว..สู่เมือง Sport City” และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างส่วนราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่น จากจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 70 คน ทั้งนี้ สื่อมวลชนท้องถิ่น จะได้ทราบแนวทางการพัฒนาจังหวัด และร่วมมือกันสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สวท.บุรีรัมย์