ผลการประชุมคณะกรรมการ กกท. (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2561

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่รับรองโดย กกท. , สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย เงินอุดหนุน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 77 สมาคม เป็นเงิน 130,557,540 บาท, เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 77 สมาคม เป็นเงิน 57,530,000 บาท

และเงินอุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด เป็น เงิน 11,400,000 บาท โดยให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินให้กับสมาคมกีฬาในส่วนของเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาที่ใช้ คำว่า “แห่งประเทศไทย” และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท. เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดได้รับเงินอุดหนุนกิจการทั่วไปได้ก่อน 50% ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และระยะที่ 2 เบิกจ่ายหลังจากสมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และส่งหลักฐานครบตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาศูนย์กีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย

 

การมีส่วนร่วมของคนในจังหวัด/คนในจังหวัดมีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพ, ด้านเทคนิค, ด้านที่พักและอาหาร, ด้านการแพทย์และอนามัย, ด้านขนส่งและจราจร, สนามที่ใช้ในพิธีเปิด-ปิด (สนามกีฬากลาง), งบประมาณที่สนับสนุนนอกเหนือจากที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และด้านอื่นๆ ซึ่งการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้มีผู้เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 10 มกราคม 2561