ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

วันนี้ (16 ม.ค. 61) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2561 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเป็นปีที่ 62 ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครู “เฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

ตลอดทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม

และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ / การมอบเกียรติบัตร รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด

และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในประเภทต่างๆ นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์