เปิดตำรา เล่าตำนาน “ละหานทราย”

ละหานทราย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ

ละหานทราย เป็นคำรวม ละหาน หมายถึง สภาพท้องที่ซึ่งอุดมไปด้วยที่ราบลุ่ม ทราย หมายถึง สัตว์ป่าชนิดหนึ่ง มีความสวยงามปราดเปรียว รวมคำว่า ละหานทราย

หมายถึงพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ชุกชุมไปด้วยเนื้อทราย เดิมพื้นที่นี้เป็น ป่าทึบ มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเป็นจำนวนมาก อดีตอำเภอละหานทรายเป็นท้องที่ที่ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงทึบ พื้นที่กว้างขวาง อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากมาย ทำให้ราษฎรในท้องที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น สภาพท้องที่ มีความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ มีประชากรมากขึ้น การคมนาคมยากลำบาก และอยู่ห่างไกลอำเภอเดิมมาก

ซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การปกครองและการให้บริการประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า “กิ่งอำเภอละหานทราย” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2504 มีเขตการปกครอง 3 ตำบล คือตำบลละหานทราย ตำบลปะคำ และตำบลถาวร

ที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอ ตั้งที่บ้านละหานทราย ต่อมามีความเจริญมากขึ้นได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2506 หลังจากนั้นบ้านเมืองมีความเจริญขึ้น ประกอบกับประชากรมีความหนาแน่น

พื้นที่บางส่วนได้ถูกแยกออกไปเป็นอำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

ภูมิศาสตร์


อำเภอละหานทรายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนางรองและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประโคนชัยและอำเภอบ้านกรวด

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดบ้านใต้มีชัย (ราชอาณาจักรกัมพูชา) และอำเภอตาพระยา (จังหวัดสระแก้ว)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโนนดินแดงและอำเภอปะคำ

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอละหานทรายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ละหานทราย (Lahan Sai) 12 หมู่บ้าน

2. ตาจง (Ta Chong) 22 หมู่บ้าน

3. สำโรงใหม่ (Samrong Mai) 14 หมู่บ้าน

4. หนองแวง (Nong Waeng) 13 หมู่บ้าน

5. หนองตะครอง (Nong Takhrong) 12 หมู่บ้าน

6. โคกว่าน (Khok Wan) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอละหานทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลละหานทราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลละหานทราย

เทศบาลตำบลตาจง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาจงทั้งตำบล

เทศบาลตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล

เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ทั้งตำบล

เทศบาลตำบลหนองตะครอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตะครองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหานทราย (นอกเขตเทศบาลตำบลละหานทราย)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกว่านทั้งตำบล

พระภิกษุ/พระภิกษุที่ดำรงสมณศักดิ์ อำเภอละหานทราย

พระครูวิบูลวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอละหานทราย

พระครูบุญญเขตวิชัย เจ้าคณะอำเภอละหานทราย

พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร รองเจ้าคณะอำเภอละหานทราย

พระครูพิทักษ์ศาสนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอละหานทราย

พระสมุห์นนท์ อภินนฺโท เจ้าคณะตำบลละหานทราย

พระครูสุวรรณจันทวิมล เจ้าคณะตำบลสำโรงใหม่

พระครูอุดมธรรมวงศ์ เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๑

เจ้าอธิการสุวิทย์ วายาโม เจ้าคณะตำบลตาจง เขต ๒

พระครูสุกิจธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑

พระครูเกษมวีรานุกูล เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒

พระครูผาสุกจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลหนองตะครอง

เจ้าอธิการพนม ปญฺญาทีโป เจ้าคณะตำบลโคกว่าน

โรงเรียนประจำอำเภอ

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

อำเภอละหานทราย
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอละหานทราย
หลวงปู่สุขคู่เมือง ลือเลื่องพืชสวนไร่
มากมายไหมมัดหมี่ ดูดีหินหลุม
ลุ่มน้ำหลากสาย ละหานทรายชายแดน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอละหานทราย
อักษรโรมัน Amphoe Lahan Sai
จังหวัด บุรีรัมย์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 735.0 ตร.กม.
ประชากร 73,605 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 100.14 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3106
รหัสไปรษณีย์ 31170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอละหานทราย ถนนละหานทราย-บ้านกรวด ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
พิกัด 14°24′42″N 102°51′36″E / 14.41167°N 102.86000°E / 14.41167; 102.86000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4465 6289
หมายเลขโทรสาร 0 4464 9005

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

วัดที่มีชื่อเสียง

buriramworldcover
วัดป่าละหานทราย

วัดป่าละหานทรายก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีอดีตพระครูปริยัติยากร (พิพัฒน์ อินทวีโร ป.ธ.3) เป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะอำเภอละหานทราย วัดป่าละหานทราย ได้รับอนุญาตสร้างเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ

ได้รับประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2544 พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร ได้เป็นประธานสงฆ์สืบต่อมา เมื่อวัดได้รับอนุญาตตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

ปูชนียวัตถุ ที่สำคัญในวัด พ.ศ. 2549 ได้สร้างวิหารพุทธร่มโพธิ์ อนุสรณ์ขึ้น 1 หลัง เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา และประเทศอินเดีย

พร้อมกันนี้ได้สร้างพระพุทธรูปหยกเขียว ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพ.ศ. 2550

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 วัดป่าละหานทรายได้สร้างมหาวิหารขึ้นอีก 1 หลัง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นไม้ทั้งหลัง เป็นงานไม้แบบโบราณที่ใช้การเจาะและสลัก หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ดไม้สักทั้งหลัง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมยุ82 พรรษา พร้อมกันนี้ได้แกะสลักพระพุทธรูปหยกขาว ขนาดหน้าตักกว้าง 82 นิ้ว ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปหยกขาวองค์นี้ว่า พระพุทธมงคล มหาชนอภิปูชนีย์

มหาวิหารไม้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมกับล้านช้าง สร้างในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ครบ 82 พรรษา พ.ศ. 2552 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวซึ่งได้รับการถวายนามจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ว่า “พระพุทธมงคล มหาชนอภิปูชนีย์”

วิหารพุทธร่มโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ภายในประดิษบานพระพุทธรูปหยกเขียว

อุโบสถกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมล้านช้าง สร้างขึ้นในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อ พ.ศ. 2555 พระประธานสร้างด้วยหยกพม่าชนิดโปร่งแสง

พิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ สร้างเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อและภาพถ่ายของหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต พระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือแห่งอำเภอละหานทราย และหลวงปู่กัสสปมุนี บูรพาจารย์ด้านกรรมฐานของวัดป่าละหานทรายซึ่งท่านเป็นลัทธิกวิหาริกของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ)

ข้อมูลบางส่วนจาก วิกิพีเดีย ภาพจาก Porama Pixs