มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(15 ม.ค. 61) รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร แถลงข่าวการเตรียมจัด“งานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒธรรม รูปแบบการจัดงานให้สื่อมวลชนได้รับชมด้วย

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ สู่การพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นและนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ตลอดทั้งเป็นการสร้างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความกล้าคิด

กล้าสร้างสรรค์เกิดความรู้ใหม่สามารถใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งในงานนี้มีการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชนและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลการวิจัย ผลผลิต

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยประดิษฐ์คิดค้นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมราชภัฏมินิมาราธอน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันราชภัฏ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” การประกวดแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะทางบัญชี การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย การแสดงโขน การแสดงลิเก การประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเทิดพระเกียรติ การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ การแข่งขันแผนที่ทางความคิด การประกวดภาพยนตร์สั้น

การร่ายรำมวยไทย การแสดงวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค การประกวดโปงลาง การประกวดดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motion การเล่านิทานอาเชียน การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และการแสดงจำอวดหน้าม่าน และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงานในการจัดงานครั้งนี้

ที่มา//ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์