“เมืองปราสาทหิน
ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย
รวยวัฒนธรรม
เลิศล้ำเมืองกีฬา”

จ.บุรีรัมย์ เตรียมประกาศคำขวัญของจังหวัดใหม่ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”

(16 ม.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาปรับปรุงคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่ ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมกับบริบทของจังหวัดในปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คำขวัญประจำจังหวัดเริ่มกำหนดใช้ในปี พ.ศ.2530 โดยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ริเริ่มให้มีคำขวัญประจำจังหวัด ให้ทุกจังหวัดกำหนดคำขวัญของแต่ละจังหวัด

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดีแต่ละจังหวัด ซึ่งคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ คือ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”

ได้ประกาศใช้คำขวัญประจำจังหวัดมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและกีฬาที่ก้าวล้ำในระดับนานาชาติ แต่ยังคงอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นอัตลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ไว้อย่างต่อเนื่อง

แต่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาปรับโฉม สู่การเป็นเมืองกีฬา หรือ sport city ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับประเทศแล้ว เห็นควรมีการพิจารณาปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดใหม่

ด้าน ผศ.ดร.สรเชต วรคามวิชัย กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การคัดเลือกคำขวัญจังหวัด คำขวัญแรก คือ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยช้าง”

เนื่องจากสมัยนั้น งานช้างสุรินทร์ กำลังเป็นที่นิยม และช้างส่วนหนึ่งไปจากอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ และต่อมาแก้ไข คำสุดท้าย เป็นรวยวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรม 4 เผ่า คือ เขมร ลาว กูย และไทยโคราช

ต่อมาได้มีการปรับปรุง โดยการประกวดคำขวัญระดับจังหวัด ในช่วงที่มีการเรียกร้องคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ และมีการส่งเสริมสวนนกและกิจกรรมวัฒนธรรมอื่นๆ

และได้คัดเลือกคำขวัญ คือ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมงาม วัฒนธรรมล้ำค่า สกุณาธารป่าทอง คำขวัญนี้ใช้อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง และในที่สุดก็ได้เปลี่ยนกลับมาใช้คำเดิม คือ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้คำขวัญประจำจังหวัดอย่างหลากหลายและมีมติให้ยังคงคำขวัญเดิมไว้และเพิ่มเติม คำใหม่ว่า เลิศล้ำเมืองกีฬา เป็นคำขวัญว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา” ซึ่งจะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและประกาศใช้คำขวัญใหม่ต่อไป

“เมืองปราสาทหิน”

“ถิ่นภูเขาไฟ”

“ผ้าไหมสวย”

“รวยวัฒนธรรม”

“เลิศล้ำเมืองกีฬา”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์