ตอซังข้าว อย่าเผา

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ทั้งจะทำให้หน้าดินแห้งเสื่อมสภาพ และอาจลุกลามไหม้บ้านเรือนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น พร้อมแนะให้ไถกลบตอซัง เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าวจะดีกว่า

(23 ม.ค.61) เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ไม่ควรเผาฟางและตอชังข้าวในพื้นที่นา ซึ่งจะทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ ทั้งเกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาว มีอากาศแห้งและลมกระโชกแรง

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว

อาจทำให้ไฟลุกลามไหม้บ้านเรือนผู้อื่นก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจถูกดำเนินคดีได้ นอกจากนั้น กลุ่มควันอาจจะไปบดบังทัศนะวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่รถบนท้องถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นได้

ดังนั้นการเผาฟางและตอชังข้าวไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรเลย ซึ่งขณะนี้พบในหลายพื้นที่ได้มีการเผาฟางและตอชังข้าวบ้างแล้ว ทั้งนี้จากข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีการเพาะปลูก 2560/61 จำนวน 2 ล้านไร่เศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบฟางข้าว เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับการปลูกข้าวในฤดูการผลิตต่อไป โดยการไถกลบฟางข้าว 1 ไร่ จะได้ปริมาณฟางข้าวน้ำหนักแห้ง 500-600 กิโลกรัม

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว

นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การเผาฟางและตอชังข้าวของเกษตรกร ยังส่งผลกระทบทำให้ดินแห้งเสื่อมสภาพ ปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อย ดังนั้นเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผามาเป็นไถกลบตอชัง เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน

ทั้งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจะเพิ่มผลผลิตข้าวได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป้าหมายการไถกลบฟางข้าว ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2561 คือ จำนวน 1 แสนไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำหนัก 50,000 ตัน

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรไม่ให้เผาฟางและตอชังข้าวหลังเก็บเกี่ยว

ซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่การไถกลบฟางข้าวไปแล้วกว่า 5 หมื่นไร่ ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ 25,000 ตัน ซึ่งคาดว่าภายในเดือนมีนาคม ถึงประมาณกลางเดือนเมษายน 2561 ก็จะสามารถไถกลบฟางข้าวได้ตามจำนวนเป้าหมายที่วางไว้

สุรชัย พิรักษา สวท..บุรีรัมย์