รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กำชับให้ส่วนราชการและประชาชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในโอกาสนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยบริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ หมู่ที่ 8 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันนี้ว่า ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.

ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการออกไปให้การด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรักษาพยาบาลประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.

ซึ่งวันนี้ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ออกให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้กล่าวกับส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมงานว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองหน้าด่าน ที่อาจมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.

จะต้องร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามให้หมดไป นอกจากนี้ ในการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นเมืองสีเขียว โดยการส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำให้ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษ

เป็นเรื่องสำคัญ เพราะบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา ต้องเป็นคลังอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งนอกจากชาวบุรีรัมย์ จะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการเตรียมพร้อมของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ เช่นเดียวกับปัญหาขยะ ที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ทุกคนจะต้องช่วยกันทำให้บ้านเมือง มีความสนะอาด สวยงาม

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.
รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับทุกภาคส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานหน่วยแพทย์พอ.สว.

นอกจากนี้ เรื่องสำคัญที่ขณะนี้รัฐบาล กำลังเดินหน้าประเทศไทย คนบุรีรัมย์ จะต้องปรับตัวให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการเดินหน้าประเทศไทย จะต้องเป็นแบบไทยนิยม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของหลักประชาธิปไตย ซึ่งต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ที่มาภาพ//ข่าว : สวท.บุรีรัมย์