จังหวัดบุรีรัมย์เปิดถนนสายวัฒนธรรม ถมหมืด ถมมอ (ถม หมืด ถม มอ) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดถมหมืด ถมมอ (ภาษาถิ่น แปลว่า เยอะแยะ มากมาย จิปาถะ) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลเมืองนางรอง จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่งยังยืน

สำหรับการดำเนินงานโครงการถนนวัฒนธรรม ตลาดถมหมืด ถมมอ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กเยาวชน และประชาชนที่แสดงออกทางวัฒนธรรม และการนำทุนทางวัฒนธรรมไปสร้างรายได้

ตลอดสองข้างทางของตลาดประดับตกแต่งด้วยเสานางรอง  สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนางรองด้วย   ซึ่งการเปิดตลาดต้องชมถมหมืด  ถมมอ ครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

โดยตลาดต้องชมถมหมืด ถมมอ  เป็นหนึ่งในตลาดต้องชมต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เป็นเวทีการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวนางรองที่มีมายาวนาน   โดยจะเปิดทำการค้าขายตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ทุกวันศุกร์ และเสาร์  มีพ่อค้าแม่ค้า  ชาวบ้านนำสินค้าพื้นบ้าน   ผลิตภัณฑ์ชุมชน   พืชผักปลอดสารที่ปลูกเอง รวมถึง ขนมไทย มาวางจำหน่ายมากกว่า  300 ร้าน   เชื่อว่าการเปิดตลาดต้องชมถมหมืด ถมมอ ครั้งนี้จะมีเงินสะพัดวันละหลายแสนบาท

การเปิดตลาดต้องชมเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  เป็นแหล่งรวบรวม  กระจายผลผลิตต่างๆ ของชุมชน  ทั้งผลผลิตทางการเกษตร  หัตถกรรม  งานศิลปะ  เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน  เพื่อสะท้อนจุดเด่น สร้างจุดขายดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนมากขึ้น  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

การเปิดตลาดถนนคนเดินถม หมืด ถมมอ เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  โดยปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายกว่า 300 ร้าน  มีเงินสะพัดวันละ 3 – 4 แสนบาท  นอกจากนั้นยังเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ได้จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม  และการแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์