จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทย มักประสบกับปัญหาไฟป่า

 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคม

 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าอยู่ในระดับปานกลาง มีพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 10 อำเภอ จาก 32 อำเภอ และสถิติการเกิดสถานการณ์ไฟป่าในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

โดยในปี 2558 เกิดไฟป่า จำนวน 17 ครั้ง พื้นที่ได้รับความเสียหาย 91 ไร่

 

ปี 2559 เกิดไฟป่า จำนวน 27 ครั้ง พื้นที่ได้รับความเสียหาย 221 ไร่

 

และปี 2560 เกิดไฟป่า จำนวน 15 ครั้ง พื้นที่ได้รับความเสียหาย 161 ไร่

 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่อไปว่า จังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 – 2561 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ มีคณะกรรมการฯ จากภาคส่วนต่างๆ

 

ร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย การประสานข้อมูล รวมถึงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์