ขยายทางหลวง 202 ช่วงบ้านใหม่ไชยพจน์-พุทไธสง งบประมาณ 1,080 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร เป็นแผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559

) ที่จะสนับสนุนโลจิสติกส์และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเน้นเส้นทางที่มีลักษณะต่อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

ระหว่างเมืองสำคัญและเมืองหลักในภูมิภาค เชื่อมต่อสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรนี้จะช่วยยกระดับความสามารถการรองรับปริมาณการเดินทางของโครงข่ายถนน

ทั้งจากปริมาณจราจรที่เกินกว่าจะรับได้ในปัจจุบันในบางจุดและปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมและการขนส่ง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ – อ.พุทไธสง เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

เหตุผลความจำเป็น

ทางหลวงหมายเลข 202 ในปัจจุบันมียานพาหนะของผู้ใช้เส้นทางสายนี้เป็นจำนวนมาก

และมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด การเดินทางของผู้ใช้เส้นทางล่าช้าเสียเวลา และบางครั้งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางหลวงช่วงดังกล่าว

จึงสมควรทำการปรับปรุงทางหลวงช่วงดังกล่าวเป็น 4 ช่องจราจร

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างทางให้ดีขึ้นพร้อมทั้งทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
๒. ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุด้านการจราจร
๓. สนับสนุนการคมนาคมเพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและเดินทางสู่แหล่งท่อง เที่ยว
๔. ลดการสูญเสียเชื้อเพลิงเนื่องจากการติดขัดของการจราจร

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ – อ.พุทไธสง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๒+๐๐๐.๐๐๐ – กม.1๐๗+๐๐๐.๐๐๐

รวมระยะทางประมาณ 1๕.๐๐ กม. รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงเป็นแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรไป-กลับ

โดยโครงการจะแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.๙๒+๐๐๐ – กม.๑๐๗+๐๐๐ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

ประมาณค่าก่อสร้าง 540 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา

ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.๑๐๗+๐๐๐ – กม. ๑๒๑+๖๖๕ ระยะทางประมาณ 14.665 กิโลเมตร

ประมาณค่าก่อสร้าง 540 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา

ที่มาข้อมูล : กรมทางหลวง