จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่ ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”

 (16 ม.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาปรับปรุงคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่ ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมกับบริบทของจังหวัดในปัจจุบัน
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คำขวัญประจำจังหวัดเริ่มกำหนดใช้ในปี พ.ศ.2530 โดยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ริเริ่มให้มีคำขวัญประจำจังหวัด ให้ทุกจังหวัดกำหนดคำขวัญของแต่ละจังหวัด
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดีแต่ละจังหวัด ซึ่งคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ คือ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ได้ประกาศใช้คำขวัญประจำจังหวัดมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและกีฬาที่ก้าวล้ำในระดับนานาชาติ แต่ยังคงอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นอัตลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ไว้อย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาปรับโฉม สู่การเป็นเมืองกีฬา หรือ sport city ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับประเทศแล้ว เห็นควรมีการพิจารณาปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดใหม่
ด้าน ผศ.ดร.สรเชต วรคามวิชัย กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การคัดเลือกคำขวัญจังหวัด คำขวัญแรก คือ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยช้าง” เนื่องจากสมัยนั้น งานช้างสุรินทร์
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
กำลังเป็นที่นิยม และช้างส่วนหนึ่งไปจากอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ และต่อมาแก้ไข คำสุดท้าย เป็นรวยวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรม 4 เผ่า คือ เขมร ลาว กูย และไทยโคราช ต่อมาได้มีการปรับปรุง โดยการประกวดคำขวัญระดับจังหวัด ในช่วงที่มีการเรียกร้องคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ และมีการส่งเสริมสวนนกและกิจกรรมวัฒนธรรมอื่นๆ
และได้คัดเลือกคำขวัญ คือ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมงาม วัฒนธรรมล้ำค่า สกุณาธารป่าทอง คำขวัญนี้ใช้อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง และในที่สุดก็ได้เปลี่ยนกลับมาใช้คำเดิม คือ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้คำขวัญประจำจังหวัดอย่างหลากหลายและมีมติให้ยังคงคำขวัญเดิมไว้และเพิ่มเติม คำใหม่ว่า เลิศล้ำเมืองกีฬา เป็นคำขวัญว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา” ซึ่งจะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและประกาศใช้คำขวัญใหม่ต่อไป

“เมืองปราสาทหิน
ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย
รวยวัฒนธรรม
เลิศล้ำเมืองกีฬา”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ได้ลงนามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่มาเรื่องการใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่
ประกาศคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์