จังหวัดบุรีรัมย์  แจ้ง นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าว จัดทำทะเบียนประวัติและใบอนุญาตการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้

นายประเทือง  ปิยะรัมย์  นักวิชาการแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จประจำจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และให้ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา 

 ที่ทำงานในจังหวัด จัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ศาลา 60 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ โดยมีแรงงานต่างด้าวใน 3 สัญชาติ

จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้ง นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว จัดทำใบอนุญาตการทำงานภายใน 31 มีนาคม นี้
จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้ง นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว จัดทำใบอนุญาตการทำงานภายใน 31 มีนาคม นี้

จำนวนทั้งสิ้น 2,128 คน แยกเป็น สัญชาติเมียนมา 419  คน  ลาว 244 คน และกัมพูชา 1,465 คน  ซึ่งขณะนี้ มีแรงงานไปดำเนินการแล้วจำนวน  680 คน  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอความแจ้งให้นายจ้าง / สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้

ภาพข่าว : สวท.บุรีรัมย์