จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจสานพลังสตรี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล

(08มี.ค.61) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “สานพลังสตรี สร้างบทบาท สร้างคุณค่าชีวิต” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561ที่ ห้องประชุมสวัสดีฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสตรีจาก 23 อำเภอ กว่า 800 คน เข้าร่วมงาน

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบท ให้มีขีดความสามารถในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน ตำบล ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ อีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษ เป็นที่ยอมรับจากสังคม

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ระดับอำเภอ ร่วมกันตั้งปณิธานความดีสตรีบุรีรัมย์ การแสดงจากกลุ่มผู้นำสตรี จาก 23 อำเภอ การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนิทรรศการเสน่ห์แห่งผ้าไหมบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจสานพลังสตรี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล
จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจสานพลังสตรี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล
จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจสานพลังสตรี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล
จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจสานพลังสตรี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล
จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจสานพลังสตรี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล
จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจสานพลังสตรี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์