ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

(09 มี.ค. 61 ) นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และคณะเดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปีงบประมาณ 2561 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ให้การต้อนรับและนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับการตรวจติดตามผลดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ด้านการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรผันน้ำลำปลายมาศสู่อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ /ด้านการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางกีฬาและสุขภาพครบวงจร ก่อสร้างขยายถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด

ปรับปรุงถนนจักรยานอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬารองรับเมืองมาตรฐานโลก

การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Buriram Blue City) เมืองแห่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์-ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค /ด้านพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ การกำจัดพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี พัฒนาระบบคัดกรอง พัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การส่งเสริมความเข้มแข็งและครอบครัวอบอุ่นตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่อนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และโครงการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขง ชี มูล อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นแล้วยังได้ติดตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในพื้นที่

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 ติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 ติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 ติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 ติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 ติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 ติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์