จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่บุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัด

(12 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรม โครงการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปรามปราบการทุจริต ปลูกจิตสำนึกในการทำความดีแก่บุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม อันนำไปสู่การป้องกัน ปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยมีเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง อำเภอทุกอำเภอ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมกว่า 200 คน

สำหรับการอบรม โครงการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปรามปราบการทรุจิต

แก่บุคลากรทุกภาคส่วนภายในจังหวัด เป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำความดีแก่บุคลากรทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ให้มีความรู้คู่คุณธรรมอันนำไปสู่การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ

บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุรีรัมย์!! จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์