ธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ สอดส่อง เสนอแนะการดำเนินงานโครงการตามแผนงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าการขยายช่องทางจราจรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด

คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่องขยายช่องทางจราจรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่องขยายช่องทางจราจรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด

วันนี้ (14 มี.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์

 

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการสอดส่อง ติดตาม เสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

 

คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่องขยายช่องทางจราจรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่องขยายช่องทางจราจรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมพิจารณาและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านบ่อทองหมู่ที่ 4 ต.บ้านบัว-บ้านบ่อน้ำใส ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ

 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 3308 ถนนสุริยะวิถี อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์-อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว /

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคลสถาน ป่าเฉลิมพระเกียรติ อ.ประโคนชัย /

 

โครงการปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง /

 

โครงการปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ /

 

โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย /

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

จากนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสายโท 6 ใต้ – ช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและขนถ่ายสินค้าเพื่อการเกษตร รองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด

 

และเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุป จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการขั้นตอน ความพร้อมของส่วนราชการ

คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่องขยายช่องทางจราจรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด
คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่องขยายช่องทางจราจรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด

งบประมาณในการเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการค้าชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์

 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์