วันนี้ (22 พ.ค. 61) ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมร่วมกันของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นไปที่ช่วงอายุ 6 – 14 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้และเจริญเติบโตก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ตามข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดบุรีรัมย์ (Human Achievement Index-HAI) ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดเก็บในภาพรวม พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในลำดับที่ 70 ของประเทศ จาก 77 จังหวัด

โดยแบ่งย่อยตามดัชนีความก้าวหน้าของคน 8 ด้าน พบว่า ด้านสุขภาพ อยู่ในลำดับที่ 64, ด้านการศึกษา อยู่ในลำดับที่ 56, ด้านชีวิตการทำงาน อยู่ในลำดับที่ 43, ด้านรายได้ อยู่ในลำดับที่ 71, ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม อยู่ในลำดับที่ 16, ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน อยู่ในลำดับที่ 54, ด้านคมนาคมและการสื่อสาร อยู่ในลำดับที่ 66, ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในลำดับที่ 57

ที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเสนอแนะปัญหาในช่วงอายุวัยดังกล่าว พบว่า มีปัญหาด้านสาธารณสุข ได้แก่ ปัญหาเด็กอ้วน ปัญหาความสูงต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาเด็กสายตาสั้นผิดปกติ ปัญหาด้านการศึกษา เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โรคสมาธิสั้น ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ ด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ความอดทนต่ำ อารมณ์รุนแรง ไม่มีจิตอาสา ด้านสังคม เด็กติดเกมส์ ติดเพื่อน ปัญหายาเสพติด เล่นการพนันออนไลน์ ฯลฯ

โดยที่ประชุมจะได้นำปัญหาทั้งหมดไป พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงวัย 6-14 ปี ในประเด็นการพัฒนา 2 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาตามดัชนีย่อยความก้าวหน้าคน โดยการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต และทรัพยากรของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามช่วงวัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ทั้งนี้ แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วงวัย 6-14 ปี จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อนำเสนอเข้าแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป เพื่อให้เด็กจังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 6-14 ปี ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ภาณุ มัชฌิมา
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์