ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561***

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ, นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์, นางสาววนิดา พันธ์สอาด ผู้แทนกรมพลศึกษา, นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร, นายวรัญญู เวียงอำพล ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

,นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจราณาคัดเลือกเมืองกีฬา(Sports City)
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจราณาคัดเลือกเมืองกีฬา(Sports City)

 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดรับสมัครจังหวัดที่มีความประสงค์เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นั้น ขณะนี้ ครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า มีจังหวัดที่ยื่นเอกสารขอเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา และผ่านหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกระบี่

ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะสำรวจความพร้อมของจังหวัดดังกล่าว และให้จังหวัดดังกล่าวนำเสนอข้อมูลแสดงความพร้อมต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) นำร่อง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการฯ

 6 จังหวัดผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น พิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City)
6 จังหวัดผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น พิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City)

ได้มีการหารือแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยได้กำหนดคุณสมบัติของจังหวัดที่จะได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา(Sports City) มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย, 2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬา

 6 จังหวัดผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น พิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City)
6 จังหวัดผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น พิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City)

ออกกำลังกายเพื่อพลามัยที่ดี อีกทั้ง ยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ พัฒนากีฬาไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยจะให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบสิทธิประโยชน์แก่เมืองกีฬา(Sports City)

ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการด้านการกีฬา, ด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ, ด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา, ด้านงบประมาณ, ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์กีฬา และด้านอื่นๆ ที่ประโยชน์ต่อวงการกีฬา

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
5 มิถุนายน 2561