จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์ในการพัฒนาด้านต่างๆให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของจังหวัด

(12 ก.ค. 61) นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 และการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด ตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น และผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัด อำเภอ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ฝังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้อยู่ โครงการและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อที่จะใช้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง

ในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์
บุรีรัมย์-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมบุรีรัมย์

ภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์