มรภ.บุรีรัมย์เตรียม งานกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”

วันนี้ (04 ม.ค.62) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา และผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 และการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 และกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 และมีการเปิดตัวสัตว์นำโชค น้องฝ้ายคำและพี่ค้ำคูน โดยการแข่งขันกีฬาทั้ง 19 ชนิดกีฬา การประกวดทักษะดนตรีและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน