พระราชปัญญาวิสารัท (เหลือง ฉนฺทาคโม) วัดกระดึงทอง ตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ชาติภูมิ

 พระราชปัญญาวิสารัท มีนามเดิมว่า เหลือง ทรงแก้ว เกิดยามใกล้รุ่ง วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่บ้านนาตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขณะอายุ ๑๕ ปี แล้วออกจากบ้านเดินตามพระ พี่ชาย คือ พระครูสมุห์ฉัตร ธัมมปาโล และพระอาจารย์สมุห์เสร็จ ญาณวุฑโฒ สองศิษย์เอกหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม จากสุรินทร์ไปถึงนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์หลายรูป อาทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, พ่อท่านลี ธัมมธโร วัดป่าคลองกุ้ง ฯลฯ

บรรพชาและอุปสมบท

 เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ฝั้น ขณะอายุ ๑๗ ปี บรรพชาที่วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา มีพระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดสุทธจินดา มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณดิลก เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาเขียน ฐิตสีโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสมุห์ฉัตร ธัมมปาโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 หลังอุปสมบทก็อยู่จำพรรษาที่วัดป่าศรัทธาราม ทั้งปฏิบัติและเรียนนักธรรมไปพร้อมกัน พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก

ปีต่อมา ย้ายไปอยู่วัดป่าศรัทธาราม สวดปาติโมกข์และช่วยสอนนักธรรมพระอาจารย์บุญมาที่อยู่วัดศาลาทอง ก่อนไปพำนักอยู่ที่วัดป่าสาละวัน ใกล้เข้าพรรษา พระอริยเวที วัดสุทธจินดา พาไปจำพรรษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งหนึ่ง ท่านไปช่วยสวดปาฏิโมกข์และสอนนักธรรมที่วัดป่าสักกาวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนย้ายกลับมาอยู่จำพรรษาที่วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน เพื่อตั้งใจฝึกปฏิบัติ และคอยช่วยสอนนักธรรมให้พระ พร้อมกับอบรมทายกทายิกาเกือบทุกวันในพรรษา

 

สมณศักดิ์

เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิริยาภิวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชินวงศาจารย์
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาวิสารัท ปฏิบัติสัทธรรมพินิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ
หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงพ่อท่านลี ธมมธโร ท่านสิ้นกิเลสนานแล้ว แต่ผู้คนไม่ค่อยรู้จักท่านในนามพระอรหันต์ รู้จักแต่ว่าหลวงปู่เหลือง เพราะท่านมีจริยาวัตรแบบพระผู้ติดดิน อยู่อย่างสมถะเรียบง่าย แม้ท่านจะมีตำแหน่งทางโลกเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต(อดีต) ที่พระราชปัญญาวิสารัท แต่ท่านไม่เคยถือยศถือตำแหน่งมาอวดใครๆ ท่านมีแต่ความเมตตาล้วนๆ แม้ปัจจุบันท่านจะมีอายุถึง 91 ปีแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังไปโปรดญาติโยมในที่ต่างๆด้วยความเมตตาอย่างที่สุด