นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ  รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (EEC) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม 7 แห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยโครงการนี้ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนของซีพี ออลล์ และเป็นไปตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ณ ห้องกมลรำลึก อาคารธาราสาทร ชั้น 20 เมื่อเร็วๆนี้