มหาดไทยสรุปข้อมูลด้านประชากร ตลอดปี 2560 มีจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร จำนวน 66,188,503 คน เป็นเพศชาย 32,464,906 คน และเพศหญิง 33 ,723,597 คน พบสัดส่วนประชากรเพศหญิงยังมากกว่าเพศชาย 1,258,691 คน 

10 จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด (ไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล)

1 นครราชสีมา 2,639,226

2 อุบลราชธานี 1,869,633

3 ขอนแก่น 1,805,910

4 เชียงใหม่ 1,746,840

5 บุรีรัมย์ 1,591,905

6 อุดรธานี 1,583,092

7 นครศรีธรรมราช 1,557,4820

8 ชลบุรี 1,509,125

9 ศรีสะเกษ 1,472,031

10 สงขลา 1,424,230