มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน

(2ก.พ.2562) เช้านี้ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ที่ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มบริหารจัดการน้ำ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป เพื่อนำนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนดีเด่น ไปขยายผล

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดประชุมเชิงวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์