จังหวัดบุรีรัมย์วางแผนพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมการผลิต และการเกษตรปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการในทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

(31ม.ค.2562) ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน

โดยประชุมกันที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ได้สรุปตัวเลขของการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตั้งเป้า 906 คน มีผู้อบรม 6,227 คน สูงกว่าเป้าร้อยละ 687.31, อุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย ตั้งเป้า 260 คน มีผู้อบรม 3,535 คน สูงกว่าเป้า ร้อยละ 1,359.62, อุตสาหกรรมการผลิต ตั้งเป้า 380 คน มีผู้อบรม 3,089 คน สูงกว่าเป้าร้อยละ 812.89

ซึ่งแผนการฝึกอบรมดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมและเครือข่ายพัฒนาแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทน ที่กำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาคนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ในด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬา และเล็งเห็นว่า ในปีงบประมาณ 2562-2566

จังหวัดบุรีรัมย์จะยังคงเติบโตในด้านเศรษฐกิจจากการกีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งก็จะยังคงเน้นการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมทั้งสามด้านต่อไป และเพิ่มเติมกลุ่มอาชีพบางอย่างเข้ามา เช่น ด้านการเป็นผู้ผลิตอาหารเกษตรเพื่ิอป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมสำหรับรองรับคนจำนวนมากที่เข้ามาในจังหวัด อบรมผู้ขับขี่รถโดยสารส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตดังกล่าว โดยมีเป้าหมายการอบรมเพื่อพัฒนาคนเพิ่มขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์