มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก

(01 ก.พ. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ สู่การพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นและนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ตลอดทั้งเป็นการสร้างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์เกิดความรู้ใหม่สามารถใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งในงานนี้มีการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชนและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลการวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยประดิษฐ์คิดค้นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง 4 ภาค การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำในชุมชน การแข่งขันทักษะทางบัญชี การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ และการแสดงจำอวดหน้าม่าน “โย่ง นง พวง” การแสดงตุ๊กกี้โชว์ ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงานในการจัดงานครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์