รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจําปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างสมบูรณ์ทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์ – คณิต)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
  • กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยไดท้ังการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • นำ้หนัก ส่วนสูงและดัชนีมวลกาย (BMI) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

อาชีพที่รองรับ

  • พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
  • พยาบาลวิชาชีพประจำ สถานประกอบการเช่น โรงเรียน บริษัท โรงงาน เป็นต้นประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สนใจสมัครคลิ๊ก

รายละเอียด

http://nursing.bru.ac.th/
http://nursing.bru.ac.th/
http://nursing.bru.ac.th/
http://nursing.bru.ac.th/
http://nursing.bru.ac.th/
http://nursing.bru.ac.th/

หน้าแรก