หน้าแรก การศึกษา ปี 2019 ราชภัฏบุรีรัมย์!! ขึ้นแท่นยืน 1 กลุ่มมหาลัย’ราชภัฏภาคอีสาน รั้งอันดับ 3 ของประเทศ

ปี 2019 ราชภัฏบุรีรัมย์!! ขึ้นแท่นยืน 1 กลุ่มมหาลัย’ราชภัฏภาคอีสาน รั้งอันดับ 3 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยในไทย ติดอันดับ Webometrics Ranking ในปี 2019 ซึ่งเป็นการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโบเมตริกส์ กลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council – CSIC) ที่ทำการสำรวจและจัดอันดับสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกในด้านคุณภาพวิชาการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาเป็นอันดับ 1

กลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” แรงสุดผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ส่วน “ม.กรุงเทพ” ขึ้นแท่นอันดับ 1 มหา’ลัยเอกชน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา Cybermetrics Lab ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำเดือนมกราคม ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info/en โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยไทยที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลำดับ

20 อันดับแรก มหาวิทยาลัยไทย ได้แก่

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อยู่อันดับ 490 ของโลก)

2. มหาวิทยาลัยมหิดล (อยู่อันดับ 591 ของโลก)

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่อันดับ 691 ของโลก)

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่อันดับ 788 ของโลก)

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อยู่อันดับ 793 ของโลก)

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อยู่อันดับ 1054 ของโลก)

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่อันดับ 1083 ของโลก)

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่อันดับ 1142 ของโลก)

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อยู่อันดับ 1160 ของโลก)

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร (อยู่อันดับ 1169 ของโลก)

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อยู่อันดับ 1379 ของโลก)

12. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (อยู่อันดับ 1474 ของโลก)

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อยู่อันดับ 1724 ของโลก)

14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่อันดับ 1860 ของโลก)

15. มหาวิทยาลัยบูรพา (อยู่อันดับ 1892 ของโลก)

16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อยู่อันดับ 2136 ของโลก)

17. มหาวิทยาลัยศิลปากร (อยู่อันดับ 2178 ของโลก)

18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อยู่อันดับ 2407 ของโลก)

19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อยู่อันดับ 2465 ของโลก)

20. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อยู่อันดับ 2652 ของโลก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน

รั้งอันดับที่ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อันดับที่ 36 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Webometrics Ranking of World Universities
Webometrics Ranking of World Universities

10 อันดับแรก กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

9 อันดับ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

10 อันดับแรก กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. มหาวิทยาลัยรังสิต

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

9. มหาวิทยาลัยพายัพ

10. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการจัดอันดับ

การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ มีรายละเอียดดังนี้

1. PRESENCE : 5 %

คือ จำนวนการแสดงผลของ webdomain หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะรวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด : สืบค้นได้จาก Google

2. VISIBILITY : 50 %

คือ จำนวนการมองเห็นครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ : สืบค้นได้จาก Ahrefs, Majestic

3. TRANSPARENCY (OR OPENNESS) : 10 %

คือ จำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา ดูการจัดอันดับใส่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สืบค้นได้จาก Google Scholar, Citations, Citations

4. EXCELLENCE (or SCHOLAR) : 35%

คือ จำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ : สืบค้นได้จาก Scimago

ที่มาข้อมูล : อ้างอิง… Ranking Web of Universities